Người ủng hộ Trump xông vào tòa quốc hội, một người bị bắn chết

川普支持者闯入国会
译者注:新闻主体大家想必熟悉了,因此直接上评论。